Delrapporten blev klar

Bifogat finns en rapport som vi gärna skulle vilja informera om. Rapporten kan beställas som PDF-format genom e-post. Kontakta Jan Sjöberg.

delrapport-om-sarskilt-boende-orginal-1.pdf

Rapporten är den första av en serie som vi har för avsikt att presentera under de närmaste åren. Bakgrunden till rapporten är ett antal aktiviteter som startades under våren 2015 med syftet att ge samorganisationens styrelse och KPR-ombuden i Halmstad kommun bättre kunskaper och ett gemensamt synsätt på hur äldreomsorgen fungerar i kommunen. Med utgångsläge i bättre kunskaper kan påverkansarbetet göras bättre och ett förhoppningsvis ge ett bättre utfall.

Den rapport som bifogas är resultatet av besök på särskilda boende, diskussioner med ansvariga, personal och boende där. Genomgång med politiskt ansvariga och ansvariga tjänstemän och chefer inom hemvårdsförvaltningen. Vi tror att vi har en bra bild av hur äldreomsorgen och hur de särskilda boendena fungerar i Halmstad kommun.

Under året kommer vi att fortsätta vårt projekt med att gå igenom övriga delar av äldreomsorgen. På tur står hemtjänsten och anhörigstödet i kommunen. Två områden som i nuläget fungerar, men som tidvis får kritik på sig från personalen och även de som utnyttjar tjänsterna har kritik.

Långsiktigt är ambitionen att gå igenom alla väsentliga delar av äldreomsorgen i Halmstad Kommun; hur fungerar vårdkedjan, regionens äldreomsorg, hemsjukvården, korttidsboende, vård i livets slutskede, mat för äldre , läkemedelsuppföljning och ytterligare område som kommer upp under projektets gång. Vi tror att vårt engagemang ger oss en bättre kunskap, en viss respekt för vårt arbete hos dom vi möter och att vi menar allvar med vårt intresse för en fungerande äldreomsorg.

Kom gärna med synpunkter!

I arbetsgruppen ingår:
Ingegerd Karlsson
Jan Sjöberg
Leif Petersson
Leif Gustavsson

Rapporten kan beställas som PDF-format genom e-post. Kontakta Jan Sjöberg.

delrapport-om-sarskilt-boende-orginal-1.pdf